Onze Movement Doelen

Op de pagina Over United People is een beschrijving gegeven wat de statutair vastgestelde doelen van United People Foundation (UPF) is. In dit onderdeel van deze site geven we een nadere toelichting hierop.

Financieel systeem
De werking van het huidige financiële systeem heeft een belangrijke invloed op bijna alle aspecten van ons leven. UPF draagt binnen de ruimte die de wetgeving biedt, met haar activiteiten er toe bij dat we een rechtvaardig, efficiënt, eenvoudig en transparant financieel systeem krijgen, waarmee alle rechten zoals die in Nieuwe Verklaring van de Rechten van de Mens (NVRM) en UPF doelstellingen staan, gerealiseerd kunnen worden. UPF doet dit door het opzetten van coöperaties en andere organisaties die dit voor de leden hiervan verzorgt.

Belastingsysteem en Sociale zekerheid
UPF draagt binnen de ruimte die de wetgeving biedt, met haar activiteiten er toe bij dat we een rechtvaardig, efficiënt, eenvoudig en transparant belasting en sociale zekerheid systeem krijgen, waarmee alle rechten zoals die in het NVRM staan en UPF doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. UPF doet dit door het opzetten van coöperaties en andere organisaties die dit voor de leden hiervan verzorgt. UPF is zich er van bewust dat de politiek er voor nodig is om de wetgeving te veranderen dat het belasting en sociale zekerheid systeem ook voor niet leden van de door UPF op te zetten organisaties verbeterd wordt.

Consumentenbelangen
UPF zorg in alle landen waar ze werkzaam is dat er (voor zover er in een land nog geen organisatie bestaat die dit doet), een onafhankelijke organisatie komt die de belangen van consumenten behartigt, zichtbaar maakt welke goederen en diensten voldoende duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn geproduceerd en een ondersteunende rol speelt in het afstemmen van vraag en aanbod.

Democratie
UPF levert met haar activiteiten een bijdrage dat de werking van de democratie wordt verbeterd. De activiteiten van UPF bestaan uit mensen bewust maken hoe de werking van de democratie verbeterd kan worden en ondersteuning verlenen aan organisaties die zich hier mee bezig houden. UPF is zich er van bewust dat de politiek er voor nodig is om de wetgeving te veranderen dat de democratie beter kan functioneren.